Vietnamese New Books & New DVDs Day

Friday 17 December 2021

Join us for our Vietnamese new books and DVDs day at Fitzroy Library on Saturday December 17.

Ngày Giới thiệu Sách Việt Ngữ Mới & DVD Mới tại Thư viện Fitzroy

Ngày giới thiệu Sách mới & DVD mới ở Thư viện Fitzroy. Thứ Sáu ngày 17 tháng 12 2021 (Từ 10 giờ sáng đến 3:30 giờ chiều)

Location & Contacts

General Enquiries

Fitzroy Library

Date and time:
10.00am - 3.30pm
Friday 17 December 2021


Address:
128 Moor Street, Fitzroy